REGULAMIN KONKURSU FRASSATIEGO

Pier Giorgio Frassati – szaleniec Pana Boga i „święty codziennego użytku”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu na pracę pisemną o tematyce religijnej w kategorii wiekowej 15-18 lat: Pier Giorgio Frassati – szaleniec Pana Boga i „święty codziennego użytku”, zwanego dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Accademia Frassati z siedzibą w Poznaniu, zwane dalej Stowarzyszeniem.
 3. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
 4. Konkurs realizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od 6 marca do 6 kwietnia.
 5. Celem Konkursu jest pogłębienie zainteresowania i wiedzy na temat bł. Pier Giorgia Frassatiego, który jest przede wszystkim patronem młodzieży oraz pomoc w szukaniu autorytetu wśród młodych na początku ich dojrzałego życia chrześcijańskiego.
 6. Niniejszy regulamin jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.
 7. Osobą kontaktową w sprawach dotyczących Konkursu jest: Sandra Chwiałkiewicz. Kontakt możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej:  konkurs@frassati.pl.

§ 2

ZASADY KONKURSU

 1. W konkursie może wziąć udział młodzież w wieku 15-18 lat, uczęszczająca do publicznych lub niepublicznych placówek szkolnych w roku szkolnym 2018/2019.
 2. Zadaniem konkursowym jest napisanie pracy pisemnej na temat: szaleniec Pana Boga i „święty codziennego użytku”.
 3. Praca nadesłana na Konkurs musi być przygotowana przez jednego ucznia, samodzielnie pod ewentualnym kierunkiem opiekuna pracy, którym może być nauczyciel zatrudniony w szkole, do której uczęszcza uczeń przystępujący do Konkursu.
 4. Do zadań nauczyciela należeć może udzielenie pomocy autorowi pracy konkursowej oraz sprawdzenie pracy pod względem merytorycznym i formalnym.
 5. Praca nadesłana na Konkurs musi spełniać następujące warunki:
  1. musi zostać przygotowana w języku polskim;
  2. jej objętość nie może być mniejsza niż 3 strony formatu A4 i nie może być większa niż 10 stron (łącznie z grafikami i bibliografią);
  3. na stronie pracy powinno znajdować się średnio 1200 znaków;
  4. rozmiar odstępów między wierszami ustalony jest na 1,5 pkt, czcionki 12 pkt, jej typ to Times New Roman lub Arial;
  5. może zawierać elementy graficzne np. zdjęcia, wykresy, schematy;
  6. musi zawierać spis bibliograficzny wszystkich pozycji książkowych, artykułów, stron internetowych itp., które autor wykorzystał w pracy;
  7. musi zostać zapisana w formacie pdf.
 6. Prace, wraz z ewentualnymi załącznikami przekazuje się do Stowarzyszenia poprzez wysłanie jej na adres poczty elektronicznej: konkurs@frassati.pl w temacie wiadomości wpisując: Konkurs pisemny 2019, w treści podając imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu, wiek oraz nazwę szkoły do której uczeń uczęszcza.
 7. Praca należy nadsyłać do 6 kwietnia 2019 r.
 8. Prace, które nie spełnią wymogów formalnych określonych niniejszym Regulaminem, zostaną odrzucone na etapie weryfikacji formalnej dokonywanej przez Komisję Konkursu.
 9. Prace wraz z nadesłanymi załącznikami będą przechowywane w Stowarzyszeniu jako dokumentacja Konkursu przez okres 5 lat.

§ 3

OCENA PRAC

 1. Oceny prac konkursowych dokonuje Komisja Konkursu, zwana dalej „Komisją”.
 2. W skład Komisji wchodzą:
  1. Pani Wanda Gawrońska, siostrzenica bł. Pier Giorgia Frassatiego, fotografka i reporterka. Od 1973 roku prowadziła w Rzymie Centrum Spotkań i Studiów Europejskich, które wspierało opozycję i przemiany w Polsce. Udzielała stypendiów, pomocy i gościła u siebie wielu Polaków;
  2. Ks. Mateusz Napierała, Prezes Stowarzyszenia Accademii Frassati;
  3. Pan Michał Mikołajczak, absolwent Teologii i Dziennikarstwa oraz doktorant na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
 3. Komisja, oceniając prace, zwraca uwagę na umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy oraz dostępnych źródeł przez autora. W szczególności Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
  1. Zgodność z tematyką Konkursu – 8 pkt
  2. Zawartość merytoryczna pracy – 8 pkt
  3. Pomysłowość autora – 5 pkt
  4. Styl i język pracy – 4 pkt
 4. Decyzje Komisji są wiążące, ostateczne i nie podlegają zmianom.

§ 4

NAGRODY

 1. Laureatowi Konkursu oraz uczestnikom, którzy zajmą 2 i 3 miejsce Komisja przyzna nagrodę rzeczową – lista nagród znajduje się na stronie konkursu: frassati.pl
 2. Informacja o wygranej zostanie ogłoszona na stronie konkursu w dniu: 22 maja.

§ 5

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników jest Stowarzyszenie Accademia Frassati, z siedzibą w Poznaniu, os. Jana III Sobieskiego 116, 60-688 Poznań. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie.
 5. Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: a) sprostowania danych, b) usunięcia danych, c) ograniczenia przetwarzania danych, d) przenoszenia danych, e) wniesienia sprzeciwu, f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. numer telefonu,
  4. wiek oraz
  5. nazwa szkoły do której uczeń uczęszcza.
 7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach Konkursu.
 9. Organizator oświadcza, iż dane uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 10. Dane uczestników Konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 11. Dane uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 12. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:

1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,

2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,

3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnicy Konkursu, przystępując do niego, powinni zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Przystąpienie do Konkursu jest uznane za akceptację przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.
 3. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie, dostarczenie po czasie lub uszkodzenie przesłanych prac.
 4. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyn.